General terms and conditions (dutch)

Artikel 1. Definities

Djaygear

De vennootschap onder firma Djaygear.nl, gevestigd aan de Stirlingweg 12 (5466 AV) te Veghel.

Wederpartij

Een (rechts)persoon, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n) die optreedt als huurder, koper of opdrachtgever van Djaygear dan wel in enige andere relatie tot Djaygear staat.

Huurder

Een (rechts)persoon, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n) die losse apparatuur/goederen (zonder personeel) van Djaygear huurt.

Koper

Een (rechts)persoon, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n) die apparatuur/goederen van Djaygear koopt.

Opdrachtgever

Een (rechts)persoon, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n) die Djaygear heeft gevraagd op te treden als verhuurder, verkoper of verzorger van complete audiovisuele producties.

Ondergeschikten

Alle medewerkers van Djaygear, welke niet vertegenwoordigingsbevoegd zijn.

Artikel 2. Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen (waaronder offertes, prijsopgaven, overeenkomsten, diensten en activiteiten) van Djaygear.
 • Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Djaygear.
 • Deze algemene voorwaarden prevaleren, behoudens schriftelijke afspraken, onder alle omstandigheden boven eventuele voorwaarden van de wederpartij.

Artikel 3. Overeenkomst

 • Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip van verzending door Djaygear van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Djaygear een door de wederpartij voor akkoord getekende geldige offerte, prijsopgave of overeenkomst ontvangt, dan wel op het tijdstip waarop een overeenkomst zowel door Djaygear als de wederpartij is getekend, dan wel op de datum waarop Djaygear bij contante verkoop of uit hoofde van verhuurde goederen ter beschikking heeft gesteld en feitelijk aan haar leveringsverplichting heeft voldaan.
 • Een overeenkomst en/of een wijziging in een overeenkomst bindt Djaygear slechts voor zover deze schriftelijk is aanvaard of bevestigd.
 • Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten binden Djaygear niet.

Artikel 4. Leveringstermijnen

 • In de opdrachtbevestiging wordt de overeengekomen leveringstermijn of tijd vastgelegd. Djaygear streeft ernaar zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen tijden en leveringstermijnen te houden. Overschrijding van de leveringstermijn of tijd door Djaygear ontslaat de wederpartij niet van diens verplichtingen.

Artikel 5. Prijzen en offertes

 • Alle aanbiedingen (informatie, prijsopgaven, offertes) gedaan door of namens Djaygear, zijn vrijblijvend zowel wat betreft de opgegeven prijzen als wat betreft de leverings- of uitvoeringsmogelijkheid, behoudens schriftelijke offertes voorzien van een geldigheidsduur.
 • Prijswijzigingen zijn onder alle omstandigheden voorbehouden. Indien een overeenkomst reeds is gesloten, mag de prijsverhoging slechts gebaseerd zijn op een kostprijsverhogende factor die is ontstaan na het sluiten van de overeenkomst.
 • Djaygear heeft het recht om meerwerk bij de wederpartij in rekening te brengen. Voor minder werk gelden de regels met betrekking tot annulering (zie artikel 6).
 • Tenzij anders vermeld zijn prijzen en offertes altijd exclusief 21% BTW.

Artikel 6. Annulering

 • Behoudens schriftelijke toestemming is annulering van overeenkomsten waarbij de wederpartij als koper optreedt niet mogelijk.
 • Annulering van andere overeenkomsten dan overeenkomsten waarbij de wederpartij als koper optreedt is wel mogelijk. De wederpartij is dan wel een vergoeding verschuldigd aan Djaygear: Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang 10% van de hoofdsom Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang 50% van de hoofdsom Bij annulering tot 24 uur voor aanvang 75% van de hoofdsom Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang 100% van de hoofdsom
 • Alle externe kosten worden altijd voor 100% doorbelast aan de wederpartij.

Artikel 7. Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen door de wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder enige aftrek of schuldvergelijking contant of per bank te zijn voldaan aan Djaygear.
 • In gevallen waarin Djaygear optreedt als verhuurder, wordt door de wederpartij, zijnde de huurder, de huurprijs vooraf voldaan.
 • Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Zonder enige vorm van ingebrekestelling is de wederpartij dan naast de hoofdsom aan Djaygear verschuldigd: - een rente van 2% per maand over de hoofdsom; - alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 • Door Djaygear ontvangen betalingen worden in eerste instantie aangewend voor de (buitengerechtelijke) kosten ter incasso en rente en vervolgens steeds verrekend met de oudste openstaande factuur.
 • Indien faillissement of surséance van betaling van de wederpartij is aangevraagd dan wel in geval van liquidatie worden de verplichtingen van de wederpartij direct opeisbaar.
 • Indien de wederpartij m.b.t (een deel) van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan Djaygear verschuldigde terstond opeisbaar, dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet vervallen zijn.
 • Djaygear is gerechtigd om altijd, op elk moment en zonder opgave van redenen van de opdrachtgever een borgsom, vooruitbetaling of een zekerheidsstelling voor betaling te verlangen.

Artikel 8. Reclame

 • Reële klachten zullen altijd reëel worden opgelost, met dien verstande dat een schadevergoeding nooit het bedrag uit de overeenkomst kan overtreffen.
 • Reclamering over onze producten en/of diensten dient te geschieden middels aangetekend schrijven binnen 30 dagen na aflevering van het product dan wel verrichten van de dienst. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Djaygear is slechts aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook, indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld door Djaygear en/of haar leidinggevenden.
 • Djaygear sluit haar aansprakelijkheid voor alle vormen van indirecte-, bedrijfs- en gevolgschade uit en maximaliseert haar aansprakelijkheid bovendien tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met haar eigen risico. Indien Djaygear daarnaast toch nog aansprakelijk zou zijn, beperkt zij haar aansprakelijkheid tot het bedrag van de waarde van de tussen partijen gesloten overeenkomst, met een maximum van € 15.000,-.
 • Djaygear verstrekt slechts vrijblijvende adviezen. Djaygear is nimmer aansprakelijk voor de inhoud en/of de gevolgen van door haar verstrekte adviezen, behoudens opzet of grove schuld door Djaygear of een van haar leidinggevenden.
 • Djaygear is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gedragingen van door haar ingeschakelde derden, danwel hun personeel of toeleveranciers.
 • Op voornoemde beperkingen kunnen ook personeelsleden en toeleveranciers van Djaygear een beroep doen.
 • Indien rechtens een minder vergaande beperking zou zijn toegestaan dan hiervoor is opgenomen, geldt deze minder vergaande beperking.

Artikel 10. Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Elke van de wil van Djaygear onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder valt in ieder geval het in gebreke blijven van leveranciers van Djaygear, transportmoeilijkheden, oorlogen, opstanden, brand, inbraak en andere ernstige storingen bij Djaygear.
 • In een situatie van overmacht worden alle verplichtingen van Djaygear opgeschort. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 30 dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Djaygear voor het intreden van de overmachtsituatie reeds aan een deel van haar verplichtingen heeft voldaan, of indien Djaygear door de overmachtsituatie slechts aan een deel van haar verplichtingen kan voldoen is de wederpartij verplicht om het bedrag evenredig aan dit deel te voldoen.

Artikel 11. Verhuurvoorwaarden

Indien Djaygear optreedt als verhuurder, maken de in dit artikel genoemde verhuurvoorwaarden onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Djaygear.

 1. Genoemde prijzen zijn af magazijn en exclusief transport, verzekeringen en personeel.
 2. De huurder zal de gehuurde apparatuur/goederen alleen gebruiken waarvoor het bestemd is en er als een goed huisvader voor zorgen.
 3. De huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door beschadiging/diefstal/vermissing of onjuist gebruik van de apparatuur/goederen.
 4. Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van Djaygear veranderingen of reparaties aan de apparatuur/goederen te (laten) verrichten. Eventuele schade die hieruit tijdens of na de huurperiode ontstaat komt voor rekening van de huurder.
 5. De huurder draagt zorg voor verzekering van de gehuurde apparatuur/goederen.
 6. De gehuurde goederen worden nimmer eigendom van de huurder. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur/goederen aan een ander op welke wijze dan ook over te dragen of met een (beperkt) recht te bezwaren.
 7. De huurder garandeert dat de gehuurde apparatuur/goederen op de afgesproken tijd en op de afgesproken plaats worden geretourneerd. Niet op tijd of niet op de juiste locatie geretourneerde apparatuur/goederen worden geacht te zijn verhuurd aan de huurder voor een periode van steeds 1 dag tegen 200% van de normale dagprijs. Dit onverminderd de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van de werkelijke schade die Djaygear lijdt door het niet tijdig retourneren
 8. De huurder machtigt Djaygear om alle apparatuur/goederen die niet tijdig zijn ingeleverd op welke locatie dan ook terug te halen. De kosten hiervan komen voor de huurder.
 9. Onderverhuur is niet toegestaan.
 10. Bij afhalen is legitimatie in de vorm van een geldig identiteitsbewijs verplicht.

Artikel 12. Verkoopvoorwaarden

Indien Djaygear optreedt als verkoper, maken de in dit artikel genoemde verkoopvoorwaarden onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Djaygear.

 1. De levering en risico-overgang van de producten geschiedt af magazijn.
 2. Indien de koper zonder gegronde redenen een levering weigert, ontslaat dit hem niet van zijn verplichtingen. Djaygear zal maximaal 2 maanden de goederen voor de koper in bewaring te houden. Na het verstrijken van de termijn van 2 maanden, is Djaygear gerechtigd om de goederen aan een derde te verkopen. Aan Djaygear komt het recht toe om eventuele opslagkosten aan de koper in rekening te brengen.
 3. Alle door Djaygear verkochte zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van Djaygear tot het moment dat alle huidige en (eventuele) toekomstige vorderingen van Djaygear uit hoofde van enige reeds bestaande en / of enige nog te sluiten overeenkomst tot levering of dienstverlening integraal door de koper zijn voldaan.
 4. Tot het moment dat de koper de in artikel 12.3 genoemde vorderingen aan Djaygear heeft voldaan, is de koper niet gerechtigd de goederen, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen en is hij slechts bevoegd de apparatuur/goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Dit gebruiksrecht eindigt op het moment dat de koper failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend.
 5. Koper verplicht zich om de goederen van Djaygear afzonderlijk van andere goederen en te allen tijde identificeerbaar als in eigendom toebehorend aan Djaygear te bewaren c.q. op te slaan.
 6. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Djaygear gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde apparatuur/goederen weer tot zich te (doen) nemen op welke locatie dan ook en de koopovereenkomst te ontbinden. De koper is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en alle schade aan Djaygear te vergoeden.
 7. Er is slechts sprake van garantie indien dit schriftelijk en nadrukkelijk is overeengekomen. De koper kan zich slechts na voldoening van de volledige koopsom aan Djaygear op de garantie beroepen. Djaygear ondersteunt alleen fabrieksgarantie, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 13. Productie voorwaarden

Indien Djaygear optreedt als verzorger van audiovisuele producties, maken de in dit artikel genoemde productievoorwaarden onderdeeldeel uit van de algemene voorwaarden van Djaygear.

 1. Onder werkplek wordt verstaan: de plaats waar Djaygear feitelijk haar werkzaamheden verricht.
 2. Opdrachtgever draagt zorg voor een voldoende en deugdelijke stroomvoorziening op een afstand van maximaal 20 meter van de werkplek. Schade ontstaan door een niet deugdelijke stroomvoorziening komt nimmer voor rekening van Djaygear.
 3. Opdrachtgever staat er voor in dat de door opdrachtgever verstrekte apparatuur/goederen geschikt is voor het aantal op de op de opdrachtbevestiging vermelde personen.
 4. Opdrachtgever dient rekening te houden met de in de offerte vermelde op- en afbouwtijden. Opdrachtgever stelt Djaygear minimaal 1 uur in de gelegenheid om apparatuur op en af te bouwen.
 5. De werkplek dient gelijkvloers te zijn en dient tot een afstand van 50 meter bereikbaar te zijn met een transportbus, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
 6. Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende, veilige en gratis parkeermogelijkheden voor Djaygear binnen 50 meter van de werkplek.
 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor afdracht van alle benodigde Buma / Stemra rechten/premies en soortgelijke afdrachten.
 8. Indien opdrachtgever niet voldoet aan één of meerdere van de in dit artikel genoemde verplichtingen, is Djaygear gerechtigd om haar diensten te weigeren en/of haar werkzaamheden te staken, waarbij de betalingsverplichting voor Opdrachtgever in stand blijft.

Artikel 14. Ontbinding en opschorting

Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig aan een of meer verplichtingen uit de met Djaygear gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voldoet of indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance, liquidatie, stillegging en/of bedrijfsovername van de wederpartij door derden is Djaygear gerechtigd om zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd op te schorten, dan wel geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Djaygear tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Djaygear toekomende rechten waaronder het recht op vergoeding van de hierdoor geleden schade.

Artikel 15. Geschillen

Op alle betrekkingen tussen Djaygear en een wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Djaygear en een wederpartij worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Djaygear een andere rechter aanwijst.

Artikel 16. Schendbaarheid

Elke bepaling in deze algemene voorwaarden dient afzonderlijk te worden geïnterpreteerd. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden door de rechter nietig worden verklaard dan wel worden vernietigd laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Voor zover een bepaling niet van toepassing zou zijn, zullen partijen in het licht van de overige artikelen een nieuwe bepaling opstellen, die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling.