General terms and conditions

English translation, see below.

 

Dutch:

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DJAYGEAR.NL B.V.

Stirlingweg 12, 5466 AV  VEGHEL

KvK Brabant nr. 60910798

www.djaygear.nl

 

Artikel 1. Toepassing

Op alle verzoeken en/of opdrachten aan Djaygear, alsmede alle door of namens Djaygear verrichte

werkzaamheden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, Deze voorwaarden prevaleren

boven de voorwaarden van andere partijen. Van deze voorwaarden mag enkel worden afgeweken

na voorafgaande schriftelijke toestemming van Djaygear.

Artikel 2. Overeenkomst

Djaygear is enkel gebonden aan schriftelijke overeenkomsten welke zijn ondertekend door een bevoegd directielid. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten binden Djaygear niet.

Artikel 3. Leveringstermijnen

Overeengekomen (leverings)termijnen zijn altijd bij benadering. Djaygear spant zich maximaal in om deze termijnen na te komen, echter wanneer Djaygear hier desondanks niet in slaagt, ontslaat dit de andere partij(en) niet van diens verplichtingen.

Artikel 4. Offertes

Alle aanbiedingen (informatie, prijsopgaven, offertes) gedaan door of namens Djaygear, zijn vrijblijvend zowel wat betreft de opgegeven prijzen als wat betreft de leverings- of uitvoeringsmogelijkheid, behoudens schriftelijke offertes voorzien van een geldigheidsduur.

Artikel 5. Prijzen

- Tenzij anders vermeld zijn bedragen altijd exclusief BTW.

- Prijswijzigingen zijn onder alle omstandigheden voorbehouden. Indien een overeenkomst reeds is gesloten, mag de prijsverhoging slechts gebaseerd zijn op een kostprijsverhogende factor die is ontstaan na het sluiten van de overeenkomst.

- Djaygear heeft het recht om meerwerk bij de wederpartij in rekening te brengen. Voor minder werk gelden de regels met betrekking tot annulering (zie artikel 6).

Artikel 6. Annulering

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is annulering van overeenkomsten waarbij de wederpartij als koper optreedt niet mogelijk. In alle andere situaties is annulering door een wederpartij enkel toegestaan na betaling van onderstaande (schade)vergoeding aan Djaygear:

Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang                      10%                van de hoofdsom

Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang                         50%                van de hoofdsom

Bij annulering tot 24 uur voor aanvang                           75%                van de hoofdsom

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang                    100%             van de hoofdsom               

Dit met dien verstande dat alle externe kosten altijd voor 100% worden doorbelast aan de wederpartij.

Artikel 7. Betaling

- Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle betalingen door de wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of schuldvergelijking contant of per bank te zijn voldaan aan Djaygear. Bij te laten betaling wordt het bedrag verhoogd met incassokosten en 1% rente per maand.  

- Indien faillissement of surséance van betaling van de wederpartij is aangevraagd dan wel in geval van liquidatie worden diens verplichtingen direct opeisbaar.

- Indien een wederpartij m.b.t (een deel) van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan Djaygear verschuldigde terstond opeisbaar, dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet vervallen zijn.

- Djaygear is gerechtigd om altijd, op elk moment en zonder opgave van redenen van een opdrachtgever een borgsom, vooruitbetaling of een zekerheidsstelling voor betaling te verlangen.

Artikel 8. Reclames

Reclamering over onze producten en/of diensten dient te geschieden middels aangetekend schrijven binnen 30 dagen na aflevering van het product dan wel verrichten van de dienst. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

- Djaygear is slechts aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook, indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld door Djaygear en/of haar leidinggevenden.

- Djaygear sluit haar aansprakelijkheid voor alle vormen van indirecte-, bedrijfs- en gevolgschade uit.

-Djaygear beperkt haar aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het eigen risico. Indien Djaygear daarnaast toch nog aansprakelijk zou zijn, beperkt zij haar aansprakelijkheid tot het bedrag van de waarde van de tussen partijen gesloten overeenkomst, met een maximum van € 15.000,-.

- Djaygear verstrekt slechts vrijblijvende adviezen. Djaygear is nimmer aansprakelijk voor de inhoud en/of de gevolgen van door haar verstrekte adviezen, behoudens opzet of grove schuld door Djaygear of een van haar leidinggevenden.

- Djaygear is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gedragingen van door haar ingeschakelde derden, danwel hun personeel of toeleveranciers.

- Op voornoemde beperkingen kunnen ook personeelsleden en toeleveranciers van Djaygear een beroep doen.

- Indien rechtens een minder vergaande beperking zou zijn toegestaan dan hiervoor is opgenomen, geldt deze minder vergaande beperking. 

Artikel 10. Overmacht

- Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:

Elke van de wil van Djaygear onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder valt in ieder geval het in gebreke blijven van leveranciers van Djaygear, transportmoeilijkheden, oorlogen, opstanden, brand, inbraak en andere ernstige storingen bij Djaygear.

- In een situatie van overmacht worden alle verplichtingen van Djaygear opgeschort. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 30 dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Djaygear voor het intreden van de overmachtsituatie reeds aan een deel van haar verplichtingen heeft voldaan, of indien Djaygear door de overmachtsituatie slechts aan een deel van haar verplichtingen kan voldoen, is de wederpartij verplicht om het bedrag evenredig aan dit deel te voldoen.

Artikel 11. Verhuurvoorwaarden

Indien Djaygear optreedt als verhuurder, maken de in dit artikel genoemde verhuurvoorwaarden onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Djaygear:

1) Genoemde prijzen zijn af magazijn en exclusief transport, verzekeringen en personeel.

2) De huurder zal de gehuurde apparatuur/goederen alleen gebruiken waarvoor het bestemd is en er als een goed huisvader voor zorgen.

3) De huurder is tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde. Onder schade wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: beschadiging (ook wegens verkeerd gebruik), diefstal, vermissing, brand etc

4) Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van Djaygear veranderingen of reparaties aan de apparatuur/goederen te (laten) verrichten. Eventuele schade die hieruit tijdens of na de huurperiode ontstaat komt volledig voor rekening van de huurder.

5) De gehuurde goederen worden nimmer eigendom van de huurder. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur/goederen aan een ander op welke wijze dan ook over te dragen of met een (beperkt) recht te bezwaren.

6)De huurder garandeert dat de gehuurde apparatuur/goederen op de afgesproken tijd en op de

afgesproken plaats worden geretourneerd. Niet op tijd of niet op de juiste locatie geretourneerde

apparatuur/goederen worden geacht te zijn verhuurd aan de huurder voor een periode van steeds 1

dag tegen 200% van de normale dagprijs. Dit onverminderd de verplichting van de wederpartij tot

vergoeding van de werkelijke schade die Djaygear lijdt door het niet tijdig retourneren

7) De huurder machtigt Djaygear om alle apparatuur/goederen die niet tijdig zijn ingeleverd op welke locatie dan ook terug te halen. De kosten hiervan komen voor de huurder.

8) Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is onderverhuur niet toegestaan. 

9) Djaygear kan vragen om een legitimatie van de huurder en/of andere eisen stellen om de identiteit van de huurder vast te stellen en vast te leggen.

Artikel 12. Verkoopvoorwaarden

Indien Djaygear optreedt als verkoper, maken de in dit artikel genoemde verkoopvoorwaarden onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Djaygear:

1) De levering en risico-overgang van de producten geschiedt af magazijn.

2) Indien de koper zonder gegronde redenen een levering weigert, ontslaat dit hem niet  van zijn verplichtingen. Djaygear zal maximaal 2 maanden de goederen voor de koper in bewaring te houden. Na het verstrijken van de termijn van 2 maanden, is Djaygear gerechtigd om de goederen aan een derde te verkopen. Aan Djaygear komt het recht toe om eventuele opslagkosten aan de koper in rekening te brengen.

3) Alle door Djaygear verkochte zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van Djaygear tot het moment dat alle huidige en (eventuele) toekomstige vorderingen van Djaygear uit hoofde van enige reeds bestaande en / of enige nog te sluiten overeenkomst tot levering of dienstverlening integraal door de koper zijn voldaan.

4) Tot het moment dat de koper de koopprijs volledig aan Djaygear heeft voldaan, is de koper niet gerechtigd de goederen, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen en is hij slechts bevoegd de apparatuur/goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Dit gebruiksrecht eindigt op het moment dat de koper failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend.

5)Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Djaygear gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde apparatuur/goederen weer tot zich te (doen) nemen op welke locatie dan ook en de koopovereenkomst te ontbinden. De koper is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en alle schade aan Djaygear te vergoeden.

7) Er is slechts sprake van garantie indien dit schriftelijk en nadrukkelijk is overeengekomen. De koper kan zich slechts na voldoening van de volledige koopsom aan Djaygear op de garantie beroepen. Djaygear ondersteunt alleen fabrieksgarantie, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 13. Productie voorwaarden

Indien Djaygear optreedt als verzorger van audiovisuele producties, maken de in dit artikel genoemde productievoorwaarden onderdeeldeel uit van de algemene voorwaarden van Djaygear:

1) Onder werkplek wordt verstaan: de plaats waar Djaygear feitelijk haar werkzaamheden verricht.

2) Opdrachtgever draagt zorg voor een voldoende en deugdelijke stroomvoorziening op een afstand van maximaal 20 meter van de werkplek. Schade ontstaan door een niet deugdelijke stroomvoorziening komt nimmer voor rekening van Djaygear.

3) Opdrachtgever staat er enkel voor in dat de door opdrachtgever verstrekte apparatuur/goederen geschikt is voor het aantal op de op de opdrachtbevestiging vermelde personen.

4) Opdrachtgever dient rekening te houden met de in de offerte vermelde op- en afbouwtijden en stelt bij gebreke daarvan Djaygear minimaal 1 uur in de gelegenheid om apparatuur op en af te bouwen.

5) De werkplek dient gelijkvloers te zijn, bereikbaar via een verharde ondergrond en tot een afstand van 50 meter bereikbaar te zijn met een transportbus, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

6) Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende, veilige en gratis parkeermogelijkheden voor Djaygear binnen 50 meter van de werkplek.

7) Opdrachtgever is verantwoordelijk voor afdracht van alle benodigde Buma / Stemra rechten/premies en soortgelijke afdrachten.

8) Opdrachtgever staat in voor een veilige werkplek.

9) Indien opdrachtgever niet voldoet aan één of meerdere van de in dit artikel genoemde verplichtingen, is Djaygear gerechtigd om haar diensten te weigeren en/of haar werkzaamheden op te schorten of zelfs te staken, waarbij de betalingsverplichting voor Opdrachtgever in stand blijft.

Artikel 14. Ontbinding en opschorting

Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig aan een of meer verplichtingen uit de met Djaygear gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voldoet of indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance, liquidatie, stillegging en/of bedrijfsovername van de wederpartij door derden is Djaygear gerechtigd om zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd op te schorten, dan wel geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Djaygear tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Djaygear toekomende rechten waaronder het recht op vergoeding van de hierdoor geleden schade.

Artikel 15. Geschillen

Op alle betrekkingen tussen Djaygear en een wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Djaygear en een wederpartij worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 16. Scheidbaarheid

Elke bepaling in deze algemene voorwaarden dient afzonderlijk te worden geïnterpreteerd. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden door de rechter nietig worden verklaard dan wel worden vernietigd laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Voor zover een bepaling niet van toepassing zou zijn, zullen partijen in het licht van de overige artikelen een nieuwe bepaling opstellen, die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling.

 

 

English:

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF DJAYGEAR.NL B.V.

Stirlingweg 12, 5466 AV  VEGHEL

Chamber of Commerce Brabant no. 60910798

www.djaygear.nl

 

Article 1. Application

These terms and conditions apply to all requests and/or assignments to Djaygear, and to all 

work performed by or on behalf of Djaygear. These terms and conditions prevail

over the conditions of other parties. These terms and conditions may only be deviated from

after prior written consent from Djaygear.

Article 2. Agreement

Djaygear is only bound to written agreements that have been signed by an authorised member of the board. Arrangements or agreements with subordinates do not bind Djaygear in any way.

Article 3. Delivery periods

Agreed (delivery) periods are always approximate. Djaygear will make every effort to perform within these periods; if, however, Djaygear should fail to do this, this will not release the other party or parties from their obligations.

Article 4. Quotes

All offers (information, quotations) made by or on behalf of Djaygear are without obligation, both in terms of prices quoted and in terms of the possibility of delivery or execution, except for written offers that include a validity period.

Article 5. Prices

- Unless stated otherwise, all amounts are exclusive of VAT.

- Prices are subject to change under all circumstances. If an agreement has already been concluded, the price increase may only be based on a cost-increasing factor that arose after the agreement was concluded.

- Djaygear is entitled to charge the other party for additional work. For less work, the rules regarding cancellation apply (see Article 6).

Article 6. Cancellation

Unless otherwise agreed in writing, cancellation of agreements in which the other party acts as buyer is not possible. In any other situation, cancellation by the other party is only permitted after payment of the following compensation to Djaygear:

Cancellation up to 30 days before the start: 10% of the principal sum

Cancellation up to 7 days before the start: 50% of the principal sum

Cancellation up to 24 hours before the start: 75% of the principal sum

Cancellation within 24 hours before the start: 100% of the principal sum,             

all this on the understanding that all external costs will always fully be charged on to the other party.

Article 7. Payment

- Unless otherwise agreed in writing, all payments by the other party shall be made in cash or by bank transfer to Djaygear within 14 days after the invoice date, without any deduction or setoff. In the case of late payment, the amount will be increased by collection costs and 1% interest per month. 

- If the other party’s bankruptcy or a suspension of payments has been applied for, or in the case of liquidation, the other party's obligations will become immediately due and payable.

- If an other party is behind on (part of) its payments, the entire amount owed to Djaygear will become immediately due and payable; this also applies to invoices that are not yet due at that time.

- Djaygear is entitled to demand a deposit, an advance payment or a security for payment from a client at any time, without stating reasons.

Article 8. Complaints

Complaints about our products and/or services shall be made by registered letter within 30 days after delivery of the product or performance of the service. If this period is exceeded, all claims will lapse.

Article 9. Liability

- Djaygear is only liable for damage, from whatever cause, if and insofar as there is intent or gross negligence on the part of Djaygear and/or its managers.

- Djaygear excludes its liability for all forms of indirect damage, trading loss and consequential damage.

-Djaygear limits its liability to the amount paid out by its liability insurance plus the excess. Should Djaygear’s liability nevertheless exceed this amount, it limits its liability to the amount of the value of the agreement concluded between the parties, up to a maximum of € 15,000.

- Djaygear only provides non-binding advice. Djaygear is never liable for the content and/or consequences of its advice, except in the case of intent or gross negligence on the part of Djaygear or one of its managers.

- Djaygear is not liable for damage caused by the conduct of any third parties engaged by it, their staff or suppliers.

- The aforementioned restrictions may also be invoked by staff members and suppliers of Djaygear.

- If a less far-reaching restriction than the one set out above is permitted by law, that less far-reaching restriction shall apply. 

Article 10. Force Majeure

- In these general terms and conditions, force majeure means:

Any circumstance beyond the control of Djaygear that permanently or temporarily prevents performance of the agreement. This includes in any case default of suppliers of Djaygear, transport difficulties, wars, uprisings, fire, burglary, and other serious disruptions at Djaygear.

- In the event of force majeure, all Djaygear’s obligations are suspended. If the force majeure situation lasts for more than 30 days, both parties will be entitled to terminate the agreement without any obligation to pay compensation. If Djaygear had already performed part of its obligations before the force majeure situation occurred, or if Djaygear can only perform part of its obligations due to the force majeure situation, the other party will be obliged to pay the amount proportionate to this part.

Article 11. Rental conditions

If Djaygear acts as a hire company, the rental conditions stated in this article will be part of the Djaygear's general terms and conditions:

1) Prices quoted are ex warehouse and exclusive of transport, insurance, and personell.

2) The hirer will only use the rented equipment/items for their intended purpose and with due care.

3) During the rental period, the hirer is fully responsible and liable for all damage to the rented item. Damage includes, but is not limited to: damage (also due to improper use), theft, loss, fire etc.

4) Without permission from Djaygear, the hirer is not allowed to make any changes or repairs or have them made to the rented items. Any damage arising therefrom during or after the rental period will be fully at the hirer’s expense.
5) The rented items never become the property of the hirer. The hirer is not permitted to transfer the rented equipment/items to another person in any way or encumber them with a (limited) right.

6)The hirer guarantees that the rented equipment/items will be returned at the agreed time 

and place. Equipment/items not returned on time or at the correct location

will be deemed to have been rented out to the hirer for a period of 1 

day every time, at 200% of the normal daily rate. All this without prejudice to the other party's obligation to compensate the actual damage suffered by Djaygear due to the failure to return the equipment/items on time.

7) The hirer authorises Djaygear to retrieve all equipment/items not returned on time from any location. The associated costs will be borne by the hirer.

8) Subrenting is not permitted without prior written consent. 

9) Djaygear may ask the hirer for identification and/or establish and record the identity of the hirer in some other way.

Article 12. Conditions of sale

If Djaygear acts as a seller, the conditions of sale stated in this article will be part of Djaygear's general terms and conditions:

1) Delivery and risk transfer of the products takes place ex warehouse.

2) If the buyer refuses a delivery without good cause, this does not release him from his obligations. Djaygear will hold the items for the buyer for a maximum of 2 months. After expiry of the 2-month period, Djaygear is entitled to sell the items to a third party. Djaygear is entitled to charge any storage costs to the buyer.

3) All items sold by Djaygear are delivered under retention of title. All items delivered to the buyer remain the property of Djaygear until such time as all current and future claims of Djaygear (if any) under any existing and/or any future agreement for delivery or services have been fully paid by the buyer.

4) Until such time as the buyer has paid the full purchase price to Djaygear, the buyer is not entitled to transfer ownership of the items, as security or otherwise, and is only entitled to use the equipment/items in the context of its normal business operations. This right of use ends when the purchaser is declared bankrupt or is granted a suspension of payments.

5) If the buyer fails to meet his payment obligations, Djaygear will be entitled, without notice of default or judicial intervention, to repossess the delivered equipment/items at any location and to terminate the purchase agreement. The buyer is obliged to cooperate in this and to compensate Djaygear for any damage.

7) Any warranty only applies if this has been expressly agreed in writing. The buyer may only invoke the warranty after payment of the full purchase price to Djaygear. Djaygear only supports the manufacturer's warranty, unless explicitly agreed otherwise in writing.

Article 13. Production conditions

If Djaygear acts as a provider of audio-visual productions, the production conditions stated in this article will be part of the Djaygear's general terms and conditions:

1) Workplace means: the place where Djaygear actually carries out its work.

2) The client shall ensure an adequate and properly functioning power supply at a distance of no more than 20 metres from the workplace. Djaygear is never liable for damage caused by a faulty power supply.

3) The client only warrants that the equipment/items provided by the client is suitable for the number of persons stated on the order confirmation.

4) The client shall take account of the set-up and dismantling times stated in the offer and in the absence of these, give Djaygear at least one hour to set up and dismantle equipment.

5) The workplace shall be at ground level, accessible via a paved surface and accessible by a transport van up to a distance of 50 metres, unless otherwise agreed in writing.

6) The client shall ensure adequate, safe and free parking spaces at a distance of no more than 50 metres from the workplace.

7) The client is responsible for payment of all necessary Buma/Stemra rights/contributions and similar payments.

8) The client guarantees a safe workplace.

9) If the client fails to fulfil any of the obligations stated in this article, Djaygear will be entitled to refuse its services and/or to suspend or even discontinue its work, while the payment obligation for the client remains unchanged.

Article 14. Termination and suspension

If the other party does not, not adequately and/or not timely fulfil one or more of the obligations in the agreement concluded with Djaygear or these general terms and conditions or if there are serious doubts as to whether the client will be able to fulfil its obligations, as well as in the case of bankruptcy, suspension of payments, liquidation, shutdown and/or corporate takeover, Djaygear will be entitled, without notice of default or judicial intervention, to suspend performance of the agreement to the extent it has not yet been performed, or to terminate the agreement in whole or in part, without Djaygear being obliged to pay any compensation and without prejudice to the rights of Djaygear, including the right to compensation for the damage suffered as a result.

Article 15. Disputes

All relations between Djaygear and the other party will solely be governed by the law of the Netherlands. Disputes between the Djaygear and the other party will be submitted to the competent court in Utrecht.

Article 16. Severability

Each provision of these general terms and conditions shall be interpreted separately. If one or more provisions of these general terms and conditions are declared null and void or annulled by the court, this will not affect the validity of the remaining provisions. Should a provision be inapplicable, the parties will draw up a new provision in the light of the other articles, which provision will be as close as possible to the original provision.